Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

De MKBA, die uitgevoerd is in opdracht van de Alliantie is 18-12-20 aangeboden aan Provinciale Staten van Limburg. Persbericht. Samenvatting “Zuid-Limburg verdient beter”. Rapport. De publiciteit hierover vind je op Alliantie – STOPGROEIMAA

Nooit eerder zijn alle positieve en negatieve effecten van MAA systematisch op een rij gezet. Ten aanzien van economische effecten is altijd alleen maar gekeken naar positieve economische en nooit naar negatieve economische effecten bijvoorbeeld op het toerisme in het Heuvelland. De negatieve effecten op gezondheid en woonklimaat zijn nooit in geld uitgedrukt om ze daarmee te kunnen vergelijken met de berekende positieve economische effecten. Bij een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) worden alle positieve en negatieve effecten, niet alleen ten aanzien van economie maar ook ten aanzien bijvoorbeeld gezondheid en milieu van een project, in dit geval MAA, systematisch op een rij gezet en in geld gewaardeerd. Dan is duidelijk wat per saldo het effect is van MAA. Dat moet dan voor meerdere alternatieven gedaan, waaronder sluiting van MAA en herontwikkeling van de beschikbaar gekomen ruimte.

Eerst MKBA dan pas besluitvorming
Onder druk van acties van de Alliantie heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met een MKBA, maar pas nadat eerst weer meer dan 25 miljoen in MAA is geïnvesteerd voor vernieuwing van de baan. Bij die MKBA van de Provincie wordt bovendien geen scenario voor sluiting onderzocht. Daarom heeft de Alliantie begin 2020 besloten om zelf een MKBA te laten uitvoeren. Dit geschiedt in een transparant proces, in alle openheid en in samenspraak met alle belanghebbenden. Studie en uitkomsten zijn toetsbaar en controleerbaar en worden breed gedeeld. De Alliantie heeft gekozen voor een MKBA op basis van beschikbare kengetallen, omdat de resultaten dan snel beschikbaar en de kosten te overzien zullen zijn.
Vanwege de coronacrisis zal een herbezinning op de luchtvaart nodig zijn en dus ook een fundamentele herbezinning op de positie van MAA. Daarvoor is objectieve informatie via een MKBA van extra belang.

Donatieactie
De totale kosten van de MKBA (onderzoek, symposium en brochure over de uitkomsten) werden begroot op €25.000. In februari 2020 is een donatieactie van start gegaan. Per 1-10-20 is het benodigde totaalbedrag van €25.000 gedoneerd. Van de donateurs hebben wij alleen naam en rekeningnummer. We kunnen de donateurs daarom niet persoonlijk bedanken. Bij deze ALLE DONATEURS HARTELIJK BEDANKT. De opdracht voor de MKBA is verleend. De eerste factuur voor de onderzoekers is betaald. Om de donatieactie een impuls te geven is een digitale folder gemaakt. Zie MAA-WillenWeten-E-folder-mrt2020-QR.pdf

Nadere informatie over de MKBA
Voor het uitvoeren van de MKBA heeft de Alliantie opdracht gegeven aan twee deskundige bureaus, namelijk Neo Observatory en Leobus.nl, die ervaring hebben met MKBA’s bij andere luchthavens. Er is een goed toegankelijke publieksversie geschreven. Zie voor nadere toelichting ook 21-2-20-De-Limb-Frank-MKBA.pdf

Als referentie voor een aantal alternatieven is de gebruiksmogelijkheid op basis van de huidige vergunning genomen. In de MKBA komen drie alternatieven aan de orde:

  • Geen handelsverkeer van passagiers en vracht, dus een kleine luchthaven van regionaal belang
  • Geen handelsverkeer van passagiers, maar wel van vracht
  • Sluiting van de luchthaven en herontwikkeling van het luchthaventerrein

Het concept van de MKBA is afgestemd met een onderzoek in het adviestraject van Pieter van Geel en is voorgelegd aan andere betrokken partijen. Daarvan is niet door iedereen gebruik gemaakt. Er is een gevoeligheidsanalyse toegevoegd. Er is een publieksversie geschreven.

Zie voor verdere informatie de verwijzingen bovenaan deze pagina.