1. Home
  2. Alliantie
  3. Bereikte resultaten

Bereikte resultaten

Als belangrijkste resultaten van de activiteiten van de Alliantie tot nu toe kunnen genoemd worden het gegeven dat het luchthavenbesluit er nog steeds niet is en dat er een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse wordt uitgevoerd.

Luchthavenbesluit nog steeds niet genomen

Mede door de acties van de Alliantie waren er begin 2017 zoveel zienswijzen ingediend op het aangevraagde Luchthavenbesluit dat de beslissing uitgesteld werd van begin 2017 naar eind 2017. Dit uitstel heeft een “kettingreactie” veroorzaakt waardoor er nu nog steeds geen luchthavenbesluit is. Die kettingreactie betreft de navolgende gebeurtenissen. Net voordat het luchthavenbesluit in oktober 2017 van kracht zou worden, werd duidelijk dat er bij Lelystad Airport fouten waren gemaakt bij de berekening van de geluidsoverlast. Diezelfde fouten zaten ook in de berekeningen bij MAA. Het luchthavenbesluit werd daarom uitgesteld naar 2018. Het verzet tegen de groeiende overlast van het vliegveld MAA is toegenomen. De verbeterde berekeningen van de geluidsoverlast geven veel minder groeimogelijkheden voor het vliegveld. Mede daarom besloot de provincie Limburg eind november 2018 tot een heroverweging van de invulling van het vliegveld en trok daarom de aanvraag voor het (gewijzigde) luchthavenbesluit in. Voor het opstellen van een nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit is nu gewacht op de landelijke Luchtvaartnota 2020-2050, waarin ook voor MAA een kader wordt gegeven. Deze nota zou in 2019 komen maar is onder andere door de stikstofproblematiek vertraagd en is in mei 2020 beschikbaar gekomen. In 2020 vindt een herbezinning op MAA plaats. Een nieuwe aanvraag luchthavenbesluit komt daarna pas. Inmiddels is de houding ten opzicht van luchtvaart een kantelpunt gepasseerd. Symbool daarvoor staat de introductie van het woord vliegschaamte. Er ontstaat steeds meer kritiek op de uitzonderingspositie van de luchtvaart ten opzichte van andere bedrijfstakken. Blijft de belastingvrijstelling op brandstof en tickets wel bestaan? Moet de luchtvaart ook een bijdrage gaan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering? Wat zijn de blijvende gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaart? Omdat er mede dankzij de acties van de Alliantie begin 2017 geen luchthavenbesluit is genomen, is de discussie over MAA in volstrekt ander maatschappelijk klimaat terecht gekomen.

Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA)

Door organisaties van de Alliantie zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd: 31-1-19 Beek, 7-2-19 Bunde, 13-2-19 Amby en 20-5-19 Wittem. Voor de bijeenkomsten was zeer veel belangstelling: samen meer dan duizend bezoekers.
Er is vanuit de Alliantie medio 2019 op petities.nl een petitieactie gestart tegen de groeiende overlast van vliegverkeer boven Zuid-Limburg. Die petitie is in een paar maanden tijd door bijna 15 duizend mensen ondertekend. Daarnaast zijn er ruim 4 duizend handtekeningen op papier verzameld. Die 19.000 handtekeningen zijn op 8-11-19 aan het provinciebestuur aangeboden. Ten behoeve van de petitieactie ( en eerder ten behoeve van de informatiebijeenkomsten en de verkiezingen) zijn vele tienduizenden flyers huis aan huis verspreid.
Bij de informatieavonden en bij (het aanbieden van) de handtekeningen was het verzoek om een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) betreffende MAA een belangrijk thema. Alle oppositiepartijen in Provinciale Staten zijn dit gaan steunen (en tijdelijk zelfs ook de coalitiepartij Forum voor Democratie). Gedeputeerde Staten hebben uiteindelijk wat toegegeven door in te stemmen met een MKBA, maar die komt pas nadat eerst weer 25 miljoen in MAA is geïnvesteerd voor vernieuwing van de baan. Bij die MKBA van de Provincie wordt bovendien geen scenario voor sluiting onderzocht.
Daarom heeft de Alliantie begin 2020 besloten om zelf een MKBA te laten uitvoeren. In februari is een donatieactie van start gegaan om de benodigde €25.000 bij elkaar te krijgen.
Voor nadere informatie over de MKBA en de actuele stand van zaken zie elders op deze website.