Visie en doel

Het vliegverkeer op MAA moet zodanig ingevuld worden dat de luchthaven per saldo een positieve bijdrage levert aan de regio. Het is dus noodzakelijk dat de positieve effecten van MAA opwegen tegen de negatieve effecten op gezondheid, leefomgeving en woonklimaat. De ligging van MAA zo dicht bij veel woonwijken is uitzonderlijk. Een goed woonklimaat is van belang voor de inwoners, maar ook voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. Bij negatieve effecten van MAA spelen ook uitdrukkelijk de negatieve effecten op andere economische activiteiten zoals toerisme in het Heuvelland. Uiteraard moet ook rekening gehouden worden met effecten op klimaat.
Bij deze gewenste invulling van MAA past geen nachtelijke openstelling vanaf 6 uur, zoals nu het geval is, en past geen verlenging van de baan om zwaardere vrachttoestellen te accommoderen. Bij deze gewenste invulling hoort niet het accent te liggen op uitgaand toerisme (zoals Corendon) en vracht, die niet van belang is voor de directe omgeving (zoals bloemen uit Afrika, die vanaf hier naar Aalsmeer gaan). Bij deze gewenste invulling past geen groei van MAA.

De Alliantie wil bereiken dat MAA niet meer beschouwd wordt als doel op zich, omdat er eenmaal een luchthaven ligt. Er moet een herbezinning plaats vinden op functie van MAA. De Alliantie wil bereiken dat bij de besluitvorming over MAA niet alleen naar de positieve effecten voor de regio gekeken wordt maar ook naar alle negatieve effecten. Een zeer kritische houding ten opzicht van MAA is noodzakelijk omdat de luchthaven ingeklemd ligt zo’n 20 woonkernen, omdat er volgens de huidige vergunning zoveel overlast mag veroorzaakt wordt dat er 20.400 ernstig gehinderden zijn en omdat MAA ook aanzienlijke negatieve economische effecten heeft zoals voor het toerisme in het Heuvelland.
Naast de aandacht voor de overlast van MAA moet er meer aandacht komen voor overlast van Bierset (Luik) en Awacs, mede omdat Zuid-Limburg ook last heeft van hoog overvliegend verkeer van andere vliegvelden uit de omgeving.
Binnen de Alliantie is een diversiteit aan groepen die vaak ieder een eigen accent heeft ten aanzien van doelstelling.