• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
  • Bescherm Limburg
  • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
  • Vlakbij Chemelot
  • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
  • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

Wat is de echte betekenis van MAA voor de regio?

Nog nooit is fundamenteel gekeken naar de betekenis van MAA voor de regio, maar er is altijd wel veel belastinggeld gepompt in de luchthaven, die iedere keer weer opnieuw niet levensvatbaar bleek. Ook nu wil de Provincie eerst weer tientallen miljoenen besteden aan vernieuwing van de baan, voordat gekeken gaat worden naar de echte betekenis van MAA. De Provincie wil bij voorbaat niet bekijken of MAA wel bestaansrecht heeft.

Daarom heeft de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA zelf opdracht gegeven voor de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) op hoofdlijnen. Bij een MKBA worden voor verschillende scenario’s alle effecten in beeld gebracht dus niet alleen positieve, maar ook negatieve, niet alleen economisch, maar ook andere effecten, zoals voor milieu en leefbaarheid. Alle effecten worden in geld uitgedrukt, zodat een totaalresultaat berekend kan worden van het saldo van alle positieve en negatieve aspecten. De MKBA is in concept bijna gereed. Eind mei of begin juni wordt hierover meer bekend.

De MKBA in opdracht van de Alliantie wordt volledig betaald door inwoners van Zuid-Limburg. De totale kosten van de MKBA (onderzoek, symposium en brochure over de uitkomsten) worden begroot op € 25.000. Tot 23-5-20 is er een totaalbedrag van €22.652 gedoneerd. Dat is 91% van het beoogde resultaat van €25.000. De donatie kan naar rekeningnummer NL69 TRIO 2017 6209 12 van de Stichting GUVB met vermelding Willen Weten. Elk bedrag is welkom, hoe klein of groot ook. Wij gaan met uiterste discretie om met jouw donatie.  De opdracht voor de MKBA is verleend. De actuele stand van zaken van de financiën van de Stichting GUVB staat op https://www.stopgroeimaa.nl/images/Financin_Stichting_GUVB.pdf

Eenvoudig een donatie overmaken

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online doneren.

Ten behoeve van de donatieactie is een digitale folder gemaakt. Zie https://www.stopgroeimaa.nl/images/MAA-WillenWeten-E-folder-mrt2020-QR.pdf  Verspreid deze folder.

De Alliantie heeft opdracht gegeven voor een MKBA op hoofdlijnen aan twee deskundige bureaus, namelijk Neo Observatory en Leobus.nl, die ervaring hebben met MKBA’s bij andere luchthavens. De uitkomsten komen deze zomer jaar beschikbaar zodat die een rol kunnen spelen bij de herbezinning over de toekomst van MAA. De resultaten worden gepresenteerd op een symposium en in een folder. Zie voor nadere toelichting ook https://www.stopgroeimaa.nl/images/21-2-20-De-Limb-Frank-MKBA.pdf

We hebben gekozen voor een ‘MKBA op hoofdlijnen’ ofwel "mini-mkba", omdat de resultaten dan snel beschikbaar en de kosten te overzien zullen zijn. Hier en daar zal dus een beroep worden gedaan op direct beschikbare objectieve kengetallen i.p.v. uitgebreid eigen onderzoek.

Alle relevante partijen worden door de Alliantie uitgenodigd in een klankbordgroep om in alle openheid mee te kijken en commentaar te geven tijdens het onderzoek. Dit geeft een waarborg voor de objectiviteit.

De vier scenario’s die bij deze MKBA op hoofdlijnen worden doorgerekend zijn

  1. het referentiealternatief zijnde het huidige MAA-scenario
  2. een MAA voor de kleinere luchtvaart van regionaal belang
  3. een MAA als pionier in elektrisch vliegen
  4. sluiting van de luchthaven en herontwikkeling van het MAA-terrein