• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
 • Bescherm Limburg
 • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
 • Vlakbij Chemelot
 • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
 • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

BELEIDSPLAN STICHTING GUVB 15 oktober 2018

Mede ten behoeve van de aanvraag van de ANBI-status is voorliggend beleidsplan geschreven. Het bevat de volgende onderdelen.

 1. Gegevens stichting
 2. Voorgeschiedenis
 3. Directe aanleiding
 4. Ontwikkelingen tot nu toe
 5. Toekomst
 6. Financiën

1 Gegevens Stichting GUVB

Stichting GUVB (statutaire naam)

Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek

Statuten

 

Opgericht 3 januari 2018

KvK nummer: 7052 6516

RSIN/fiscaal nummer 8583 59 273

Bankrekening: NL20 TRIO 0338 8535 61

https://www.stopgroeimaa.nl  

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter

Coen (G.C.C.) Eggen, Kelmonderstraat 51, 6191 RD Beek LB, 06 2953 3362

Secretaris

Wim (W.M.) Derks, Waterval 2a, 6235 NC Ulestraten, 043 364 3740

Penningmeester

Peter (P.M.G.) Visser, Schin op Geul

De werkzaamheden van de penningmeester worden uitgevoerd door de secretaris Wim Derks

Doel van de stichting volgens artikel 2.1 van statuten

De stichting heeft als doel: het voorkomen en bestrijden van ontwikkelingen op de luchthaven Maastricht Aachen Airport, die de gezondheid, het leef- en woonklimaat alsmede de veiligheid van de inwoners van Zuid-Limburg aantasten en bedreigen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 2.4 van de statuten (artikel 2.4) bepaalt dat de stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het vertegenwoordigen en waarnemen van de belangen van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA.

De Stichting vertegenwoordigd de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA (hierna te noemen “de Alliantie”) die uit 10 groeperingen bestaat namelijk

Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (GUVB), Donatiefonds Boze Moeders, Stichting Verontruste Artsen, Omwonende MAA, Milieudefensie Meerssen, Milieudefensie Maastricht (opvolger van Stichting Klaor Loch Maastricht), Stichting Milieu front Eijsden, Stichting Natuurlijk Geuldal, Burgerinitiatief Vallei Lemiers, Natuur- en Milieufederatie Limburg

en een groeiend aantal verontruste inwoners van Zuid-Limburg.

De aanleiding voor het vormen van de Alliantie en de oprichting van de stichting is het plan van de Provincie Limburg om MAA financieel rendabel te maken door o.a. in te zetten op een forse uitbreiding van het zware vrachtvliegverkeer. In het vervolg van dit beleidsplan wordt dit verder uitgewerkt.

2 Voorgeschiedenis

In 1945 hebben de Amerikaanse bevrijders een vliegveld aangelegd op de plaats waar nu Maastricht Aachen Airport (MAA) ligt. Na het einde van de oorlog werd het een burgerluchthaven. In 1951 werd het ook weer een militair vliegveld, maar in 1957 werd de N.V. Luchthaven Zuid-Limburg opgericht ten behoeve van de commerciële luchtvaart. Vanaf 1966 was er een lijndienst naar Eindhoven en Schiphol. In 1967 zijn er voorzieningen aangelegd voor verdere groei. In 1975 kwam het ministerie met plannen voor de aanleg van een lange Oost-West-baan voor grote vliegtuigen. Het verzet hiertegen groeide: de Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (VGUVB) werd opgericht. Daarna kwamen de actiegroepen De Boze Moeder, Artsenwerkgroep Zuid-Limburg en de Rentmeesters. De oost-west-baan ging niet door. Nachtvluchten zijn tegengehouden. Er mag wel in de randen van de nacht gevlogen worden: vanaf 6:00 uur en tot 23:00 uur, met ontheffing to 24:00 uur.

Toen MAA in 2013 failliet dreigde te gaan heeft de Provincie Limburg de luchthaven  aangekocht. De Provincie heeft er vervolgens vele tientallen miljoenen euro’s  ingestopt en aangekondigd  daarmee nog minstens tien jaar door te gaan.

3 Directe aanleiding oprichting Stichting GUVB

De Provincie Limburg is eigenaar van het vliegveld via Maastricht Aachen Airport Infrastructuur & Beheer BV en heeft een 2016 een exploitant gevonden (Trade Centre Global Investments) die vooral gericht is op vrachtverkeer. Om het vliegveld rendabel te maken, moeten grote, zwaar beladen, volgetankte vrachttoestellen kunnen opstijgen. De huidige baan van 2500 is daarvoor te kort. De stop-way van 250 meter moet aan de baan worden toegevoegd. Daarvoor is een Luchthavenbesluit nodig. Dat is in de tweede helft van 2016 aangevraagd bij het ministerie.

De zware vrachttoestellen produceren niet alleen zeer veel geluid, maar veroorzaken ook zeer veel luchtverontreiniging, zoals ultrafijnstof.

Op initiatief van de Actiegroep Geverik (inmiddels overgegaan in Omwonenden MAA) is de hiervoor genoemde Alliantie Tegen Uitbreiding MAA (‘de Alliantie’) ontstaan. De Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (VGUVB) was na het succes van het niet doorgaan van de Oost-West-baan opgeheven. Een aantal groepen binnen de Alliantie is geen rechtspersoon. Daarom is besloten om de Stichting GUVB op te richten mede ten behoeve van gerechtelijke procedures namens de Alliantie. Dat is op 3 januari 2018 gebeurd.

4 Ontwikkelingen tot nu toe

WOB-procedure

In 2016 is een concessieovereenkomst gesloten tussen de Provincie Limburg (Maastricht Aachen Airport Infrastructuur & Beheer BV, MAA I&B BV ) en Trade Centre Global Investments (MAA). De inhoud daarvan is eventueel van belang voor het indienen van zienswijzen op de aanvraag Luchthavenbesluit. Sinds eind 2016 is de rechtspersoon Donatiefonds Boze Moeders namens de Alliantie bezig om via een procedure Wet Openbaarhei Bestuur (WOB) inzicht te krijgen in de inhoud van die concessieovereenkomst. Tot nu toe met weinig succes. De door de Provincie verstrekte stukken zijn voor het grootste gedeelte onzichtbaar gemaakt. Wat wel zichtbaar is stelt niet gerust voor de inhoud en de bij die overeenkomst betrokken partijen.

Groeicijfers groot vliegverkeer

In 2016 zijn bij de aanvraag voor het Luchthavenbesluit bij het Ministerie door MAA I&B BV cijfers genoemd van de beoogde groei van groot vliegverkeer van 2015 naar 2024. In 2016 zijn in de Commissie Regionaal Overleg (CRO) en bij de informatiebijeenkomsten voor omwonenden door MAA I&B BV cijfers genoemd, waarbij de groei minder dan de helft is van de groei in de cijfers die naar het Ministerie zijn genoemd. De cijfers naar het Ministerie zijn in aantallen per jaar. De cijfers naar de omgeving zijn in aantallen gemiddeld per dag zodat niet direct opvalt dat de cijfers verschillen. Uitleg over het verschil werd niet gegeven, ook niet toen daarom werd gevraagd. Uiteindelijk zijn er twee verschillende verklaringen voor het verschil gegeven, verklaringen die achteraf verzonnen zijn. Uit alles blijkt dat men de omgeving bewust heeft misleid met een lage groei om het verzet te minimaliseren.

Zienswijzen

Het Ministerie heeft een ontwerp van het Luchthavenbesluit Maastricht opgesteld en dit samen met de m.e.r.-beoordelingsnotitie en bijbehorende stukken ter inzage gelegd van 9 december 2016 tot en met 19 januari 2017. In die periode konden door belanghebbenden, waaronder omwonenden zienswijzen worden ingediend. Vooral als gevolg van de activiteiten van de Alliantie zijn er veel zienswijzen ingediend (564), veel meer dan verwacht. Daardoor liep de vaststelling van de Luchthavenbesluit veel maanden vertraging op: niet april 2017, niet medio 2017 maar oktober 2017.

Lelystad

Net voordat het Luchthavenbesluit, dat al was ondertekend door de Koning, gepubliceerd zou worden in oktober 2017, waarmee het zou zijn vastgesteld, werd duidelijk dat er bij Lelystad Airport fouten waren gemaakt bij de berekening van de geluidsoverlast. Diezelfde fouten zaten ook in de berekeningen bij MAA. Daarom is het Luchthavenbesluit niet gepubliceerd en daarmee niet van kracht geworden. Als gevolg van de vertraging van de besluitvorming door de vele zienswijzen, kon het verzet bij MAA profiteren van de ontdekking bij Lelystad van de fouten in de berekeningen.

Gedogen

Er moet een gewijzigd Luchthavenbesluit komen, met een nieuwe termijn van zienswijzen. Omdat het hele traject tot eind 2018 zou kunnen duren heeft de Minister op Sinterklaasavond 2017 een brief gestuurd, waarin staat dat het gebruik van de stopway van 250 meter gedoogd wordt met ingang van 6-12-17, vooruitlopend op de vaststelling van het gewijzigde Luchthavenbesluit. Voor dat gedogen heeft het Ministerie een nieuw woord bedacht : ‘anticiperend handhaven’.

Kort geding

Tegen dit gedogen zijn door de Stichting GUVB juridische stappen gezet: een brief van 12-1-18 aan de Minister met het verzoek om te stoppen met gedogen, een kort geding op 14-2-18 bij de civiele rechter en op 17-3-18 een kort geding bij de bestuursrechter om het gedogen te stoppen. Alles tot nu toe zonder resultaat. Als reactie op onze brief van 12-1-18 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ILT) op 9-2-18 laten weten dat niet te zullen stoppen met het laten gedogen. Daartegen hebben wij per brief van 6-3-18 bezwaar ingediend. Inmiddels loopt het gedogen af omdat de aanvraag voor het luchthavenbesluit eind 2018 is ingetrokken.

Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart

Op 15-5-18 hebben bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Ook de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA en daarmee de Stichting GUVB is daarbij aangesloten. Het LBBL is van mening dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen:

 • De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;
 • Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugdringen;
 • Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen geheven worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto;
 • In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen.

Op 23 juni 2017 is er in zes steden bij zes luchthavens een manifestatie geweest van LBBL samen met Greenpeace om aandacht te vragen voor genoemde punten. Ook in Maastricht was er een manifestatie, georganiseerd door de Alliantie.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het eerste jaarverslag.

5 Toekomst

Herbezinning

Er gaat een herbezinning plaats vinden op inhoud en functie van MAA ten behoeve van de nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit. Dit moet in opdracht van de minister in overleg met de omgeving gebeuren. Hierbij zullen de Alliantie en de groepen van de Alliantie ook hun rol proberen te spelen.

Zienswijze

In het traject om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit zullen opnieuw zienswijzen kunnen worden ingediend. De Stichting zal zeker zelf een zienswijze indienen, maar zal ook bevorderen, via de Alliantie, dat zoveel mogelijk personen en organisaties datzelfde zullen doen.

Beroep

Nadat het gewijzigde luchthavenbesluit is vastgesteld is daar beroep tegen mogelijk. Dat zal de Stichting mogelijk gaan doen.

Discussie groei vliegverkeer

De groei van het vliegverkeer wordt gestimuleerd door overheidssubsidie voor luchthavens en door het ontbreken van belasting op kerosine en tickets. Vliegverkeer is zeer belastend voor de omgeving en voor het klimaat. Er is dus alle reden om ook na het traject van het gewijzigde Luchthavenbesluit voor MAA door te gaan met bewustwording en discussie over vliegverkeer. Daaraan zal de Stichting haar bijdrage leveren. Een van de vormen daarvoor is deelname aan landelijk overleg van groepen die kritisch zijn over de groei van vliegverkeer, met name het hiervoor genoemde Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL).

6 Financiën

De Stichting GUVB heeft werkkapitaal ter beschikking gekregen van de Stichting Exploitatie Onroerend Goed “Geen Uitbreiding Vliegveld Beek”. Voor de kosten voor advocaat en proceskosten is door de Stichting tot nu toe vergeefs een beroep gedaan op rechtsbijstandverzekeringen van leden van de Alliantie. Via crowdfunding komt er wel geld binnen.

Bestuurders van de Stichting en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor bestede tijd. Wel worden sommige onkosten vergoed en betaalt de Stichting de zaalhuur bij bijeenkomsten van de Alliantie als geheel.

Ter controle en verantwoording ontvangen de bestuursleden van de Stichting GUVB en van de Stichting Exploitatie Onroerend Goed “Geen Uitbreiding Vliegveld Beek” een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven en van facturen ter verantwoording van de uitgaven. Ook ontvangen zij een afschrift van banksaldo per ultimo jaar.

Er is een actueel financieel overzicht beschikbaar en een voorlopige begroting.