• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
 • Bescherm Limburg
 • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
 • Vlakbij Chemelot
 • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
 • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

De Alliantie heeft verschillende doelen. Wij willen:

 • Verschillende luchtvaartkritische actiegroepen in Zuid-Limburg laten samenwerken en hen een degelijk informatieplatform bieden
 • Burgers, stichtingen en verenigingen van burgers, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij schade lopen en negatieve effecten ervaren door de geluidsoverlast van de luchtvaart en van de (cumulatieve) luchtvervuiling in deze regio, ondersteunen in hun juridische procedures.

Kort gezegd: in onze optiek dienen wij het algemeen belang.
Ons doel is namelijk om te behouden en te beschermen wat goed is in Zuid-Limburg, namelijk een reeds goed draaiende economie en een mooi, groen en gezond woon- en leefklimaat.
Deze waarden bestaan reeds in Zuid-Limburg, en die laten wij niet van ons afpakken!

 

Hoe wil de Alliantie haar doel bereiken?

Overleg.
De Alliantie heeft vanaf het begin van de uitbreidingsplannen de dialoog gezocht met de Provincie Limburg, de directie van de Luchthaven en de CRO (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven), om de nadelige gevolgen van de uitbreidingsplannen onder de aandacht te brengen en bij te dragen aan een goede balans tussen de belangen van de luchthaven en die van de omwonenden.
Ook hebben in januari 2017 ongeveer 600 omwonenden een zienswijze ingediend op het Ontwerp Luchthavenbesluit.
Helaas hebben Provincie, Luchthaven en Minister zich tot nu toe weinig of niets gelegen laten liggen aan de argumenten en bezwaren van de Alliantie en de omwonenden.
Integendeel: de luchthaven heeft toen aan de Minister andere cijfers over de beoogde groei van het aantal vliegbewegingen verstrekt dan aan de omwonenden, die dus gewoon zijn voorgelogen.
Het grote aantal zienswijzen (als gevolg van de activiteiten van de Alliantie) heeft het vaststellen van het Luchthavenbesluit vele maanden vertraagd. Net voordat het Luchthavenbesluit in oktober 2017 definitief zou worden, werden foute berekeningen van de overlast bij Lelystad Airport ontdekt.
Die fouten bleken ook bij MAA aan de hand te zijn. Daarom moet er een herzien luchthavenbesluit komen met opnieuw een periode van het indienen van zienswijzen.
Door de fouten in de berekening is de vaststelling van het luchthavenbesluit met minstens een jaar vertraagd. Daarop werd de uitbreiding van de baan gewoon gedoogd.

Juridische procedures. Zicht op verbetering!

 • Zo nodig probeert de Alliantie de belangen van de omwonenden te behartigen middels juridische procedures.
 • Verder heeft de Alliantie met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur verzocht om informatie over de door de Provincie Limburg gesloten contracten met de exploitant van de luchthaven.  De door de Provincie vervolgens geleverde documenten zijn voor meer dan 90% witgelakt!
  Waarom deze geheimzinnigheid over de contractpartij en over de voorwaarden die zijn overeengekomen?
  Waarom moet een partij uit nota bene Azerbeidjan een luchthaven in Zuid-Limburg exploiteren, met tientallen miljoenen overheidssteun?
  Waarom mogen we niet weten wie hier welke financiële risico’s loopt?
 • Tenslotte zal de Alliantie ook in de nieuwe procedure haar zienswijzen indienen, en bevorderen dat anderen datzelfde doen.

 Informatie en communicatie.

 • De Alliantie wil een rol spelen in de informatievoorziening over de voorgenomen en al ingezette groei van de activiteiten op de luchthaven, en daarbij vooral een stem geven aan de omwonenden en hun belangen. Via de website www.stopgroeimaa.nl en de sociale media, middels persberichten en artikelen en door het organiseren van informatie- en discussiebijeenkomsten.
  De Alliantie is een regionale organisatie op de schaal van Zuid-Limburg, die de vorming van comités op plaats- en buurtniveau zal stimuleren.
 • De Alliantie werkt samen met alle organisaties in Zuid-Limburg, die zich ook verzetten tegen de groei van de luchthaven en dan met name de groei van zwaar vrachtverkeer.
 • Landelijk werkt de Alliantie samen met de organisaties van omwonenden van de andere luchthavens: Schiphol, Rotterdam/Den Haag, Lelystad, Twente en Eindhoven. Er is daartoe een landelijk platform opgericht: Landelijk BewonersBeraad Luchtvaart (LBBL)
  Deze landelijke samenwerking is van belang om te voorkomen dat de omwonenden van de verschillende luchthavens tegen elkaar worden uitgespeeld. Maar de belangen zijn breder.
  Luchtvaart is in zekere zin onvermijdelijk. Maar aan ongebreidelde groei van luchtvaart moet een halt worden toegeroepen.
  Om te beginnen door een eind te maken aan de subsidies en belastingvrijstellingen die vliegen spotgoedkoop maken.
  Landelijke en internationale samenwerking is noodzakelijk om te komen tot een luchtvaartsector die past binnen de klimaatdoelen, aanvaardbare gezondheidsgrenzen en leefbaarheid in de regio’s.